40,000 บาทภายใน 7 วันกับ Diamond Holiday...ของจริง มาเป็นต้นสายก่อนใคร...ถ้าคุณรู้จัก TVI express นี่คือโปรแกรมที่จะมาทดแทนและอุดปัญหาที่เคยพบเจอ

www.diamondholidaytravel.co.cc

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

ไทยอินชัวร์ดาต้าเนท

ไทยอินชัวร์ดาต้าเนท
ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2535 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 40% และอีก 60% กระจายการถือหุ้นโดยบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยจำนวน 50 บริษัท ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 16 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในปัจจุบันเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานดังกล่าวด้วย

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด เป็นศูนย์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.)และภาคสมัครใจ และในปัจจุบันยังเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Professional Services ครบ วงจร รองรับความต้องการของหน่วยงานทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ทั่วไป
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล, สถิติประกันภัยรถยนต์ และบริการด้าน IT ที่เป็นเลิศ แก่กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย และกลุ่มลูกค้าทั่วไป

พันธกิจ

1. ให้บริการข้อมูล และสถิติประกันภัยที่มีความถูกต้องแม่นยำ แก่กลุ่มธุรกิจประกันภัย
2. เป็นกลไกสนับสนุนการทำธุรกิจประกันภัยที่เป็นกลางสำหรับประกอบการตัดสินใจแก่ธุรกิจประกันภัย และภาครัฐ
3. เป็น ศูนย์กลางบริการ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และสนับสนุน ข้อมูลความรู้ด้าน IT ด้วยการเป็นพันธมิตรที่ดีของลูกค้าในฐานะผู้ที่ช่วยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ เข้ามาให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์ในราคาที่ประหยัด และคุ้มค่า ผ่านสินค้าซอฟต์แวร์ และบริการ IT

นโยบายธุรกิจ

“ให้บริการด้านข้อมูล และระบบสารสนเทศ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ”

คณะกรรมการผู้บริหารของ ทีไอดี
คณะกรรมการบริหารของ ทีไอดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์อย่างยิ่ง ดังนี้
1. คุณจันทรา บูรณฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. คุณชัย โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการ
3. คุณสุรชัย ศิริวัลลภ รองประธานคณะกรรมการ
4. คุณอรรณพ พรธิติ กรรมการ
5. คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการ
6. คุณสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการ
7. คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการ
8. คุณศราวุธ ภาสุวณิชย์พงศ์ กรรมการ
9. คุณสุชาติ สังข์เกษม กรรมการ
10. คุณชูชัย วชิรบรรจง กรรมการ
11. คุณสมพร สืบถวิลกุล กรรมการ
12. คุณพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นของทีไอดี

ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ของทีไอดี ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกว่า 50 บริษัทประกันภัย ดังนี้

1 นายชัย โสภณพนิช
2 นายชนินทร์ รุนสำราญ
3 นายยืนยง โศภิษฐ์พงศธร
4 นายวรวุธ ตั้งก่อสกุล
5 นายอรรณพ พรธิติ
6 นายสุรชัย ศิริวัลลภ
7 บริษัท กมลประกันภัย จำกัด
8 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
10 บริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
13 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท บี ที ประกันภัย จำกัด
17 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
18 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
21 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
22 บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด
23 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
26 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
28 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
29 บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
30 บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด
31 บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด
32 บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
33 บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34 บริษัท มิตซุยมารีนแอนด์ไฟร์ จำกัด
35 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
36 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
37 บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด
38 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
39 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
40 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
41 บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
42 บริษัท สยามซิตี้อินชัวรันส์ จำกัด
43 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด
44 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
45 บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด
46 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
47 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
48 บริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด
49 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
50 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
51 บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด
52 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
53 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
54 บริษัท ไอเอจี ประกันภัย จำกัด
55 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
สินค้าและบริการ

บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID) มีสินค้า และบริการทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยให้ บริการกับภาคธุรกิจประกันภัย ภาครัฐ และภาคธุรกิจทั่วไป ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ศูนย์จัดเก็บข้อมูล และ สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย (ดำเนินธุรกิจนี้มา 16 ปี)
ข้อมูลประกันภัยรถยนต์เป็นข้อมูลสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่ง TID ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจในการเป็นศูนย์ข้อมูลฯ มายาวนานกว่า 16 ปี ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของธุรกิจในการใช้ตรวจสอบ ข้อมูลประกอบธุรกรรมการรับประกันภัยตลอดมา นอกจากนี้ TID เป็นแห่งแรกที่ได้ออกแบบระบบ Online Data Warehouse สำหรับให้บริษัทประกันภัยต่างใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกิจประกันภัยภายใต้ระบบ Intranet ของสมาคมประกันวินาศภัย
โดยมีบริการดังนี้

* ศูนย์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
* ศูนย์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
* ศูนย์ข้อมูลประกันภัยเอื้ออาทร
* ศูนย์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแบบออนไลน์
* บริการดูแลระบบ Intranet ของสมาคมประกันวินาศภัย โดย TID เป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่าย ติดตั้ง และสนับสนุน ซึ่งมีซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการใช้งานแก่บริษัทประกันภัยทั้ง 70 บริษัทดังนี้
o ระบบวิเคราะห์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
o ระบบวิเคราะห์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
o ระบบสอบถามข้อมูลความเสียหายรถยนต์
o ระบบ Knock For Knock (โครงการ : ชนแล้วแยก แลกใบเคลม)
o ระบบสอบถามประวัติเคลมรถยนต์ภาคสมัครใจ
o ระบบ Car Price List (สอบถามราคารถ)
o ระบบสอบถามข้อมูลการทำประกันภัยส่วนบุคคลรายเดี่ยว

กลุ่มที่ 2 : จำหน่ายและบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านประกันวินาศภัย
บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ประกันภัยจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทประกันภัย บริษัทตัวแทนและนายหน้า ปัจจุบันมีลูกค้าซอฟต์แวร์ทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยมีสินค้าและบริการดังนี้

* สินค้าสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
o ซอฟต์แวร์ประกันวินาศภัยสำเร็จรูป ASSIST-2000
o ซอฟต์แวร์นายหน้าประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูป MOTOR-POLICY
o ซอฟต์แวร์นายหน้าประกันภัยทางทะเลสำเร็จรูป MARINE-BROKER
o ซอฟต์แวร์ระบบงานขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแบบ Real-Time “Agent to Insurance”
* สินค้าสำหรับตัวแทน/นายหน้า
o ซอฟต์แวร์นายหน้าประกันภัยสำเร็จรูป ASSIST-BROKER
o บริการสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์รายปี
o บริการแก้ไข/ปรับปรุงระบบตามความต้องการ
* บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

กลุ่มที่ 3 : IT Professional Service
ความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยี IT มาให้ลูกค้าได้ใช้ในราคาประหยัดนั้นเริ่มต้นที่องค์กรของTID เอง เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว TID ได้พัฒนา know-how ที่จะชี้สาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหา performance ของระบบคอมพิวเตอร์ know-how ในเรื่องการเฝ้ามอง (monitor) ระบบ อันเป็นปัจจัยสำคัญของการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง ด้วยทีมงานวิศวกรระบบที่มีประสบการณ์สูง ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประกาศนียบัตรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ รับรอง โดยทาง TID มีบริการให้ท่านเลือกใช้ดังนี้

* บริการให้คำปรึกษาและจัดสร้างระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (Online Data Warehouse)
* ให้บริการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร ประกอบด้วย Solution ดังนี้
o Operating System & Relational Database Management System Solution
o Network Installation & Support
o Computer Security & Backup System Solution
o Messaging & Collaboration System Solution
o IT Infrastructure Management
* ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทุกประเภท
* ให้บริการจัดอบรมสอนการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

กลุ่มที่ 4 : จำหน่ายสินค้า IT (อุปกรณ์ Hardware และ ซอฟต์แวร์)
เราเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Server รวมไปถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังนี้

* สินค้า Hardware
o อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในตลาด อาทิเช่น IBM, HP และ Dell เป็นต้น
o อุปกรณ์สำรองข้อมูล ประเภท Tape Drive Backup, Cartridge Tape ยี่ห้อที่ขายได้แก่ IBM และ HP
o อุปกรณ์เครือข่ายประเภท Hub, Switch, Router และ Modem อาทิเช่นยี่ห้อ CISCO, 3COM, Complex, Linksys และ Zyxel เป็นต้น
o อุปกรณ์ สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย ประเภท Firewall, IDS, IPS อาทิเช่นยี่ห้อ CISCO, Fortinet, Tripping point, MD5 และ Checkpoint เป็นต้น
o เครื่องพิมพ์ อาทิเช่นยี่ห้อ HP, EPSON และ CANON เป็นต้น
o อุปกรณ์อื่นๆ เช่น PDA, Monitor, Scanner และ Projector เป็นต้น
* สินค้า Software
o Operating System Software เช่น Microsoft และ SCO UNIX เป็นต้น
o RDBMS Software ได้แก่ SQL Server, Oracle, Informix และ BD2
o Firewall และ Antivirus เช่น Checkpoint, Microsoft ISA Server, Symantec Endpoint Protection, McAfee และ Trend Macro เป็นต้น
o Messaging ได้แก่ IBM Domino/Lotus Notes และ Microsoft Exchange
o Software อื่นๆ เช่น Symantec Backup Exec, Citrix และ Adobe เป็นต้น

รายนามลูกค้า

การบริการด้านศูนย์จัดเก็บข้อมูล

* บริษัทประกันภัย ทุกบริษัท (70 บริษัท)

การบริการด้าน Software

* บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด
* บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
* บริษัท นิวอินเดียประกันภัย จำกัด
* บริษัท ไอโออิประกันภัย จำกัด
* บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
* บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
* บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ จำกัด
* บริษัท เฟิร์สเทค โซลูชั่น จำกัด

การบริการด้าน IT Service และจำหน่ายสินค้า IT

* ศูนย์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร)
* Solomon Technology Thailand Co., Ltd.
* บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
* บริษัท จีเคไฟน์เคลม จำกัด
* บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
* Noble Development
* ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
* กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
* สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
* บริษัท คาซ่าวิลล์ จำกัด
* บริษัท CARRIER (THAILAND) LIMITED
* บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
* บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล

บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID) มีประสบการณ์ 16 ปีในการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบันให้บริการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลประกันภัยรถยนต์ ทั้งธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยมีข้อมูลทั้งหมดราว 1.5 Terabyte

การสนับสนุนการใช้งาน TID ให้บริการสอบถามข้อมูลประกันภัยรถยนต์ด้วย Web Application ซึ่งมีบริษัทประกันภัยใช้บริการข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่รองรับทั้งระบบ Remote Access, Lease Line, ISDN ชนิด PRI ซึ่งออกแบบและติดตั้งด้วยทีมงานของ TID เองขณะนี้มีบริษัทประกันภัยราว 70 บริษัทใช้บริการอยู่

ในปี 2550 บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดศูนย์ข้อมูลประกันรถยนต์ภาคบังคับแบบ Online จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งปัจจุบัน ทุกบริษัทประกันวินาศภัย ที่จำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ต้องส่งข้อมูลมาที่ศูนย์นี้
ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล TID มีเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญในระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งนอกจากการดูแลฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรแล้ว ยังมีหน้าที่ดูแล และสนับสนุนการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลของบริษัทประกันภัยที่ใช้งาน ซอฟต์แวร์ประกันภัยอีก 5 บริษัท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

40,000 บาทภายใน 7 วันกับ Diamond Holiday...ของจริง มาเป็นต้นสายก่อนใคร...ถ้าคุณรู้จัก TVI express นี่คือโปรแกรมที่จะมาทดแทนและอุดปัญหาที่เคยพบเจอ

www.diamondholidaytravel.co.cc